Privacy en Cookie Statement

Teneinde de internetsite van ons bedrijf en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat ons bedrijf in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens ons bedrijf voor welke doeleinden gebruikt en wat ons bedrijf doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. Ons bedrijf adviseert u voor het gebruik van de internetsite van ons bedrijf hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite van ons bedrijf wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Ons bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze internetsite.

Ons bedrijf is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en onze dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ons bedrijf deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider of mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit ons bedrijf verwerkersovereenkomsten af, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal ons bedrijf zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van ons bedrijf (gezamenlijk te noemen: de diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Ons bedrijf verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite van ons bedrijf aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten die via de internetsite van ons bedrijf worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van ons bedrijf, al dan niet via de internetsite van ons bedrijf, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van ons bedrijf heeft aangevraagd, is het mogelijk dat ons bedrijf uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Ons bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van ons bedrijf bent. Ons bedrijf gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van ons bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door ons bedrijf kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van ons bedrijf.

De internetsite van ons bedrijf genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van ons bedrijf. Ons bedrijf houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van ons bedrijf.

Google Analytics

De internetsite van ons bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan ons bedrijf.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ons bedrijf heeft hier geen invloed op.

Ons bedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van ons bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Ons bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons bedrijf toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

De internetsite van ons bedrijf kan links bevatten naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Ons bedrijf raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van ons bedrijf, kunt u contact met onze directie via de gegevens op onze contactpagina van deze internetsite.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.